مثالی از کلاس Rectbox

ساخت وبلاگ

کلاس Rectbox با قابلیت های امکان تنظیم و دریافت طول و عرض مستظیل امکان محاسبه ی محیط و مساحت مستطیل را خواهیم دید :

  public class RectBox
    {
        private int _width;
        private int _height;
        public void Setwidth(int w)
        {
            _width = w;
        }
        public int Getwidth() => _width;

        public void Setheight(int h)
        {
            _height = h;
        }
        public int Getheight() => _height;
        public int Area() => _height * _width;
        public int Surface() => (_width * _height) * 2;
    }

و کاربرد آن به صورت زیر است:

  RectBox b = new RectBox();

  b.setwidth(10);

  b.setheight(5);

  int a =b.area();

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56

close
تبلیغات در اینترنت