مثالی از list

ساخت وبلاگ

می خواهیم  اطلاعات 10 دانشجو را که شامل نام و نام خانوادگی وشماره دانشجویی و ترم ورودی است ذخیره کنیم و هچنین امکان درج و حذف و ویرایش و جستوجوی دانشجو بر اساس شماره دانشجویی وجود داشته باشد.

 class Student
    {
        private string _name;
        private string _lastname;
        private string _number;
        private int _term;
        public void Setname(string n)
        {
            _name = n;
        }
        public string getname() => _name;
        public void setlastname(string ln)
        {
            _lastname = ln;
        }
        public string getlastname() => _lastname;
        public void setnumber(string nu)
        {
            _number = nu;
        }
        public string getnumber() => _number;
        public void setterm(int t)
        {
            _term = t;
        }
        public void Add(List stuList, string fname, string laname, string snumber, int eterm)
        {
            if (stuList != null)
            {
                Student stu = new Student();
                stu.Setname(fname);
                stu.setlastname(laname);
                stu.setnumber(snumber);
                stu.setterm(eterm);
                stuList.Add(stu);
            }
        }
        public Student search(List stulist, string stucode)
        {
            Student result;
            foreach (Student stu in stulist)
            {
                if (stu.Studentcode == stucode)
                {
                    result = stu;
                    break;
                }
            }
            return result;
        }
    }

و نحوه ی کاربرد ان به صورت:

 

  List studentlist = new List ();

  Student.Add(...)

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56

close
تبلیغات در اینترنت